Aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji a nejen tam.
Informační server provozuje Ekocentrum PALETA.

Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj pro rok 2017

26. 9. 2017

Programy a dotační tituly poskytované prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj.

Dotace pro nestátní neziskové organizace:

  1. Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb: Podpora správné aplikace bezbariérové vyhlášky, zejména spoluprací se stavebními úřady. Iniciování řešení nebezpečných míst a iniciování odstraňování architektonických bariér. Zpracovávání a poskytování metodických informací pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace o bezbariérovém prostředí.
  2. Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení: Podpora aktivit zaměřených na poskytování odborného poradenství v oblasti bydlení nebo na zvyšování odborné kvalifikace pracovníků organizací poskytujících poradenství v oblasti bydlení (školení, semináře, odborné supervize, apod.).
  3. Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni: Podpora aktivit posilujících udržitelný rozvoj zaměřený na šetrné formy cestovního ruchu na celostátní úrovni.
  4. Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí: Podporovány budou systémové či jednorázové aktivity s přidanou hodnotou regionálního a nadregionálního charakteru, kde bude prokazatelný pozitivní dopad na široký (měřitelný) okruh aktérů regionálního rozvoje.
  5. Podpora činnosti Horské služby ČR, o.p.s.

Více informací zde: http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Programy-a-dotace/Dotace-pro-nestatni-neziskove-organizace-2017

Operační programy řízené MMR:

  1. Integrovaný regionální operační program: Integrovaný regionální operační program (IROP) navazuje na sedm regionálních operačních programů a částečně na Integrovaný operační program z programového období 2007–2013. Prioritou IROPu je umožnění vyváženého rozvoje území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. 
  2. Operační program Technická pomoc: Smyslem OPTP 2014-2020 je role podpůrného charakteru. Zaměřuje se na nastavení takového prostředí pro implementaci Dohody o partnerství a tematických operačních programů, které umožní a zjednoduší dosažení stanovených cílů. Nastavení OPTP vychází ze základního předpokladu, kterým je existence centrálního koordinátora a kvalitního, jednotného řízení a koordinace Dohody o partnerství, dostupného jednotného monitorovacího systému a zajištění vysokého standardu administrativní kapacity. OPTP 2014-2020 má tedy umožnit a usnadnit čerpání a především zajistit efektivní využití finančních prostředků. 
  3. Programy přeshraniční spolupráce: Programy jsou zaměřeny na podporu spolupráce na přeshraniční, meziregionální a nadnárodní úrovni při dosažení cíle odstranění stávajících bariér ekonomického rozvoje, posílení sociální a územní soudržnosti území a nalezení společného řešení společných problémů mezi sousedními zeměmi a regiony. Ministerstvo je přímo řídícím orgánem pěti Operačních orgánů Přeshraniční spolupráce.

Více informací zde: http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Programy-a-dotace/Operacni-programy-rizene-MMR

Další programy a dotace naleznete zde: http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Programy-a-dotace

Sdílej:
Poslat e-mailem